• Status i nadležnost (Član 134 Ustav Crne Gore, "Sl.list CG" br.01/2007)

Državno tužilaštvo je jedinstven i samostalan državni organ koji vrši poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

 • Imenovanje i mandat (Amandman X na Ustav  Crne  Gore ,  "Službeni list Crne Gore,  br.38/2013")

Poslove Državnog tužilaštva vrše rukovodioci državnih tužilaštava i državni tužioci.
Vrhovnog državnog tužioca bira i razrješava Skupština Crne Gore nakon saslušanja u nadležnom radnom tijelu Skupštine, na predlog Tužilačkog savjeta, po raspisanom javnom pozivu.

Vrhovni državni tužilac i rukovodioci državnih tužilaštava biraju se na vrijeme od pet godina.

 

Funkcija državnog tužioca je stalna. Izuzetno, lice koje se prvi put bira za državnog tužioca bira se na vrijeme od četiri godine.

Rukovodiocu državnog tužilaštva i državnom tužiocu prestaje funkcija i razrješava se vršenja funkcije u slučajevima i po postupku propisanom zakonom.
Rukovodilac državnog tužilaštva i državni tužilac razrješava se funkcije ako je pravosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora.   

 • Prava i dužnosti državnog tužioca (Član 44 Zakonik o krivičnom postupku,  "Službeni list Crne Gore, broj 57/2009")
 1. Osnovno pravo i dužnost državnog tužioca je gonjenje učinilaca krivičnih djela.
 2. Za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti državni tužilac je nadležan da:
 1. izdavanjem obavezujućih naloga ili neposrednim rukovođenjem usmjerava radnje  organa uprave nadležnog za policijske poslove (u daljem tekstu: policija) u izviđaju;
 2. donosi rješenja o odlaganju krivičnog gonjenja kad je to predviđeno ovim zakonikom i odbacuje krivične prijave iz razloga pravičnosti;
 3. donosi naredbe o sprovođenju istrage, sprovodi istragu i vrši neodložne dokazne radnje u izviđaju;
 4. sa okrivljenima u skladu sa ovim zakonikom zaključuje sporazume o priznanju krivice nakon što je prikupio dokaze u skladu sa ovim zakonikom;
 5. podiže i zastupa optužnice, odnosno optužne predloge pred nadležnim sudom;
 6. izjavljuje pravne lijekove protiv  sudskih odluka;
 7. Vrši i druge radnje određene ovim zakonikom.