Tužilački savjet obezbjeđuje samostalnost državnog tužilaštva. Vrhovni državni tužilac predsjedava Tužilačkim savjetom, osim u disciplinskom postupku. Sastav, izbor, mandat, organizacija i način rada Tužilačkog savjeta uređuju se zakonom. (Amandman XI na Ustav  Crne  Gore,  "Službeni list Crne Gore,  br. 38/2013")

Tužilački savjet: (Amandman XI na Ustav  Crne  Gore,  "Službeni list Crne Gore,  br. 38/2013")

  1. utvrđuje predlog za izbor Vrhovnog državnog tužioca;
  2. bira i razrješava rukovodioce državnih tužilaštava i državne tužioce;
  3. utvrđuje prestanak funkcije rukovodilaca državnih tužilaštava i državnih tužilaca;
  4. predlaže Vladi iznos sredstava za rad državnog tužilaštva;
  5. dostavlja Skupštini godišnji izvještaj o radu Državnog tužilaštva;
  6. vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Nadležnosti Tužilačkog savjeta (Član 37 Zakon o Državnom tužilaštvu, "Sl.list CG", br. 11/2015 i 42/2015)

Tužilački savjet, pored nadležnosti utvrđenih Ustavom:

1) utvrđuje broj državnih tužilaca;

2) utvrđuje predlog za razrješenje vrhovnog državnog tužioca;

3) odlučuje o disciplinskoj odgovornosti državnih tužilaca i rukovodilaca državnih

tužilaštava;

4) stara se o edukaciji državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava;

5) obezbjeđuje korišćenje, funkcionalnost i jednoobraznost Pravosudnog informacionog sistema u dijelu koji se odnosi na Državno tužilaštvo;

6) vodi evidenciju podataka o državnim tužiocima i rukovodiocima državnih tužilaštava;

7) donosi poslovnik Tužilačkog savjeta;

8) daje mišljenje o nespojivosti obavljanja određenih poslova sa vršenjem tužilačke

funkcije;

9) razmatra pritužbe državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava i zauzima

stavove u vezi ugrožavanja njihove samostalnosti;

10) razmatra pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u

pogledu zakonitosti rada;

11) obrazuje Komisiju za ocjenjivanje državnih tužilaca;

12) bira disciplinskog tužioca;

13) utvrđuje metodologiju za izradu izvještaja o radu Državnog tužilaštva i godišnjeg

rasporeda poslova;

14) izdaje službene legitimacije državnim tužiocima i rukovodiocima državnih tužilaštava i vodi evidenciju službenih legitimacija;

15) vrši i druge poslove utvrđene zakonom.